Conditions générales du magasin

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen, verkopen en leveringen van producten door Cavallo Concept BVBA, met maatschappelijke zetel te België, 3990 Peer, Lijsterstraat 5 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0630.967.182 (hierna, de “Onderneming”) aan of voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aankoopt bij de Onderneming (hierna, de “Koper”), zoals omschreven in de orderbevestiging. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Koper, minstens behouden zij hun aanvullende werking.

1.2 Een Consument is elke natuurlijke persoon die producten aankoopt bij de Onderneming voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.3 Een Professionele Koper is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt met de Onderneming voor doeleinden die hoofdzakelijk binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt.

1.4 Door een overeenkomst met de Onderneming aan te gaan, erkent en aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van de Onderneming zijn informatief en niet-bindend.

2.2 Geplaatste bestellingen binden de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling.
Bestellingen binden de Onderneming slechts na schriftelijke orderbevestiging (per post of per e-mail) uitgaande van een
vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de Onderneming.

2.3 Indien de orderbevestiging afwijkt van de bestelling is deze orderbevestiging bindend voor de Koper, tenzij hij binnen 8 dagen
na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk (per post of per e-mail) verklaart dat hij hier niet mee akkoord is.

2.4 In geval van annulering van een bestelling na orderbevestiging door de Onderneming, zal de schade van de Onderneming minimaal worden begroot op 30% van de prijs zoals weergegeven in de orderbevestiging (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere geleden schade te bewijzen en te vorderen, of om de uitvoering van de overeenkomst te eisen. Indien de Koper nalaat deze schadevergoeding te betalen, zal er een forfaitaire interestvoet van 10% van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van ingebrekestelling en aanmaning tot betaling van deze
schadevergoeding.

2.5 In geval er enige indicatie is dat Koper haar financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen, is de Onderneming gerechtigd
afdoende waarborgen of zekerheden te eisen alvorens de overeenkomst af te sluiten.

Artikel 3 Prijs

3.1 De prijs is deze weergegeven in de offerte van de Onderneming. In geen enkel geval zal een bevestiging van een prijs opgenomen in de offerte of de orderbevestiging, gelden voor toekomstige of latere offertes, tenzij algemene prijsregelingen werden overeengekomen.

3.2 De door de Onderneming opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Indien de leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de Koper, of indien de Koper hiertoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, is de Onderneming gerechtigd om kosten die voortvloeien uit dergelijke wijziging of onjuiste informatie te factureren aan de Koper.

Artikel 4 Levering

4.1 Leveringstijden in offertes van de Onderneming zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De levering van producten geschiedt Ex Works (Incoterms 2010) op de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

4.3 Verzending en transport gebeurt op kosten en op risico van de Koper, ongeacht de wijze van organisatie van het transport.
De Koper kan de producten op eigen kosten verzekeren.

4.4 Laattijdige betaling door de Koper van bepaalde vooruitbetalingen op de prijs, kunnen aanleiding geven tot een verlenging
van de leveringstermijn.

4.5 Indien de Koper de producten na het verstrijken van de leveringstermijn niet heeft afgenomen, zal de Onderneming de
producten tijdelijk opslaan. De opgeslagen producten zijn voor rekening en risico van de Koper. De kosten voor opslag komen
voor rekening van de Koper.

4.6 Indien de Koper een Consument is, dan heeft de Consument recht op een levering niet later dan 30 dagen na de bestelling,
of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door de Consument schriftelijk aangegeven aanvullende termijn, die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien de Onderneming ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, dan mag de Consument de bestelling annuleren, zonder de in artikel 3.4 bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5 Protesten

5.1 De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort Koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

5.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen op straffe van verval binnen drie werkdagen na levering schriftelijk – per aangetekend schrijven - aan de Onderneming te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie werkdagen na ontdekking (of nadat het gebrek behoorde te zijn ontdekt) doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld per aangetekend schrijven met vermelding van de reden.

5.3 Protest en/of enig conflict, geven de Koper nooit het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen ten aanzien van de Onderneming op te schorten, of om de bestelling of levering te annuleren. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt geprotesteerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst de Koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming op de wijze zoals door de Onderneming aangegeven.

5.4 Onverminderd artikel 5.2, is de garantie beperkt tot de wettelijke vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Onderneming is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de producten gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering. Na het verstrijken van deze termijnen is de Onderneming geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de producten meer verschuldigd. Het is aan de Koper om de gebrekkigheid van de door de Onderneming geleverde producten te bewijzen.

5.5 De Onderneming verleent een Consument de wettelijke garantie van twee jaar vanaf de levering voor verborgen gebreken in de producten in de zin van artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders aangegeven in offerte of op factuur, op een door de Onderneming aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De Onderneming is gerechtigd het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.

6.2 Een beroep op compensatie door de Koper is uitgesloten.

6.3 Bij niet-tijdige (of niet volledige) betaling van een factuur is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidsintrest op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidinterest stemt overeen met de intrestvoet bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien is de Koper in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd aan de Onderneming (met een minimum van 100 euro per factuur). Deze interesten en schadevergoeding gelden mutatis mutandis in het voordeel van de Consument in relatie tot openstaande bedragen door de Onderneming aan de Consument verschuldigd.

6.4 Laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur, brengt van rechtswege de eisbaarheid mee van de, zelf niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Koper.

6.5 Klachten op een door de Onderneming aan de Koper gezonden factuur dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan de Onderneming te worden medegedeeld en dienen door de Onderneming binnen zeven dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 Zolang de Onderneming enig bedrag van de Koper te vorderen heeft, blijven alle door de Onderneming geleverde producten eigendom van de Onderneming. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het eigendomsvoorbehoud.

7.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Koper verboden de geleverde producten te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen, een en ander behoudens voor zover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening.

7.3 De Koper zal aan elke derde (bv. een curator, schuldeisers, etc.) die op de producten ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat de Onderneming eigenaar van de producten is. Eveneens zal hij op dit moment onverwijld de Onderneming schriftelijk inlichten.

7.4 Het risico op verlies van of schade aan de producten zal worden overgedragen op de Koper op het moment van aanvaarding van de algemene voorwaarden. Hierin inbegrepen is het risico in geval van onvoorziene omstandigheden, toeval en overmacht.

7.5 Ten aanzien van de Consument gaat het risico van verlies of beschadiging aan de producten over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Indien de levering geschiedt op een andere wijze dan voorgesteld door de Onderneming, dan gaat het risico over op de Consument bij levering aan de vervoerder.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien de Onderneming aansprakelijk zou gesteld worden voor enige directe schade, dan kan zij maar gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet meer bedraagt dan maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige zaak deel uitmaakt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van de Onderneming in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

8.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Onderneming is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Onderneming kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Onderneming zich de rechten en bevoegdheden voor die de Onderneming toekomen. Alle door de Onderneming eventueel verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, zoals ontwerpen, tekeningen, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

9.2 De Koper verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht van de Onderneming.

9.3 De Koper vrijwaart de Onderneming voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op
door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens

De Onderneming leeft de toepasselijke regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming strikt na. De Koper aanvaardt een verwerking van diens persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden. De Onderneming zal de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) en bankgegevens (rekeningnummer en betaalmethode). Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren. Dit met het oog op de verzorging van klantenadministratie, de verbetering van de algemene werking en om reclame en promotie te maken voor de producten van de Onderneming. Deze persoonsgegevens zullen door de Onderneming, of in haar opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de Koper het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. Rekening houdend met de stand van de techniek, met de uitvoeringskosten, met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en met de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico's, zal de Onderneming, haar eventuele vertegenwoordiger en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De Onderneming zal elke meldingsplichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wijze.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechters

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, tenzij de Koper een Consument is, in welk geval deze geschillen uitsluitend worden behandeld door het Vredegerecht van het kanton, of de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van de woonplaats van de Consument.